Breviar on-line

Vizitatori on-line

Avem 38 vizitatori online

Traducere / TranslationAngajari


Designed by:
Moses Moses
Concurs angajare pedagog PDF Imprimare Email
Scris de prof. ing. Florin Moize   
Vineri, 01 Aprilie 2022 15:04

ANUNŢ PUBLICITAR

COLEGIUL NAȚIONAL CATOLIC SF. IOSIF”

organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de PEDAGOG ȘCOLAR I M, cu normă întreagă

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

CONDIȚII GENERALE:

a)  are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)   are vârsta mini reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e)   are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeveriei medicale elibera de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)  îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibi cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE:

a)   este absolvent al examenului de bacalaureat;

b) are o vechime în domeniul studiilor de minim 10 ani;

c)   deține avizul cultului romano-catolic;


(1) Pentru înscrierea la concurs candidii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresa conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care ates identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d) carnetul de mun sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declarie pe propria spundere nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care ateste starea de sănătate corespuntoare elibera cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) avizul cultului romano-catolic;

h) curriculum vitae;

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate coine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are

antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâ la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 04 aprilie – 15 aprilie 2022, între orele 8-11, lsecretariatul Colegiului Naţional Catolic Sf. Iosif” sediul din Bacău, str. Condorilor, nr.8, telefon 0234575913, e-mail cncsfiosif@yahoo.com

Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor 20.04.2022, ora 15.00 - la sediul Colegiului Naţional CatoliSf.  Iosif” din Bacău, str. Calea Moldovei, nr.233

       Depunerea contestatiilor –  21.04.2022, între 9.00-11.00 la sediul Colegiului

Naţional Catolic ”Sf. Iosif” din Bacău, str. Calea Moldovei, nr.233

       Comunicarea rezultatelor la contestaţii –  21.04.2022, ora 12.00 - la sediul

Colegiului Naţional Catolic Sf. Iosif” din Bacău, str. Calea Moldovei, nr.233


Concursul se organizează la sediul Colegiului Naţional Catolic ”Sf. Iosif” din Bacău, str. Calea Moldovei, nr.233, astfel:

1.  Proba scri în data de 04 mai 2022, ora 9.00

       Durata probei 2 ore (9.00-11.00)

       Afisarea rezultatelor 04.05.2022, ora 13.00

       Depunerea contestatiilor 04.05.2022, între 13.00-15.00 la sediul Colegiului

Naţional Catolic ”Sf. Iosif” din Bacău, str. Calea Moldovei, nr.233

       Comunicarea rezultatelor la contestaţii 04.05.2022, ora 16.00

2.  Interviul în data de 05 mai 2022, ora 9.00.

       Durata probei 2 ore (9.00-11.00)

       Afisarea rezultatelor 05.05.2022, ora 13.00

       Depunerea contestatiilor 05.05.2022, între 13.00-15.00 la sediul Colegiului

Naţional Catolic ”Sf. Iosif” din Bacău, str. Calea Moldovei, nr.233

       Comunicarea rezultatelor la contestaţii 05.05.2022, ora 16.00

Afişarea rezultatelor finale: 06.05.2022, ora 10.00

1. Selecția dosarelor - se notează cu admis/respins

2. Proba scrisă - maxim 100 de puncte

3. Interviu - maxim 100 de puncte

Notă: Punctajul minim de promovare a fiecărei probe este de 50 de puncte. Candidii care nu obțin minim 50 de puncte la fiecare probă de concurs nu pot  participa la proba următoare. Punctajul finase calculează ca medie  aritmetică a punctajelor obținute la fiecare probă. Se conside admis candidatul care a  obținut cel mai mare punctaj, dintre candidații care au concurat pentru postul vacant cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar.


TEMATICA CONCURSULUI:

1. Organizarea sistemului de învăţănt preuniversitar;

2. Internatul şcolar.

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

1. LEGEA   nr. 1/2011 Legea educaţie naţionale,  cu modificările  și completările ulterioare;

2. Legea nr.53/2003, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

3. OMEC Nr. 5447/31.08.2020 prinvind aprobarea Regulamentului cadru de Organizare şi functionare a unitatilor  de invăţământ preuniversitar, cu modificările și comletările ulterioare;

4. Statutul elevului / OMENCS nr.4742/10.08.2016 (art.14,15,16);

5. Cucoş, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2006;

6. Psihopedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2005 (capitolele: Învăţarea în şcoală, Personalitatea elevului, Comunicarea didactică şi Devierile comportamentale ale elevilor şi combaterea lor. Eşecul la învăţătură şi prevenirea lui)

 

6. Legea nr.307/2006 privind ararea împotriva incendiilor, cu modifirile ulterioare;